Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVN tại các công ty TNHH, công ty cổ phần có vốn góp của EVN với Người đại diện tại các doanh nghiệp này vào ngày 3/8.

3818kyhanoi

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (bên phải) và Người đại diện quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội: ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty (bên trái) hoàn thành ký kết Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVN tại các công ty TNHH, công ty cổ phần quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng thành viên EVN và Người đại diện được ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại doanh nghiệp; chức trách, nhiệm vụ cụ thể của Người đại diện trong công tác quản lý, phát triển vốn của EVN tại doanh nghiệp.Việc ký kết nhằm tăng cường công tác quản lý của EVN với Người đại diện, cũng như nâng cao trách nhiệm của Người đại diện tại các công ty có vốn góp của EVN.

 

3818kycpc

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN ký kết Hợp đồng ủy quyền với ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, ngày 3/8

Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVN đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 5 năm 2016- 2020 (mà trọng tâm là các năm 2018-2020) do EVN giao cho các đơn vị; quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hoàn trả nếu Người đại diện có hành vi vi phạm các quy định gây thiệt hại cho EVN…

3818kynpt

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ký kết với 5 Người đại diện phần vốn của EVN tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ngày 3/8
evn.com.vn