Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/10/2017 52,698,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 04/10/2017

52,508,667

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%

Bài viết liên quan