Nhật trình kinh tế ngày 22/9/2016

(Truyền hình thông tấn)