Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/07/2019 76,546,830
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 13/07/2019

71,728,292

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%