Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/07/2019 76,147,831
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 12/07/2019

71,326,747

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%