Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/07/2019 75,829,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 12/07/2019

71,315,583

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%