Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/07/2019 69,621,716
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 11/07/2019

70,888,467

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%