Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/07/2019 69,888,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 11/07/2019

70,905,273

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%