Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/07/2019 66,915,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 10/07/2019

71,007,000

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%