Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/07/2019 66,618,595
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 10/07/2019

71,015,142

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%