Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/07/2019 80,801,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 09/07/2019

71,461,667

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%