Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/07/2019 83,094,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 08/07/2019

70,294,250

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%