Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/07/2019 71,296,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 06/07/2019

68,023,833

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%