Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/07/2019 71,140,140
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 06/07/2019

67,918,731

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%