Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/07/2019 71,117,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 07/07/2019

68,465,714

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%