Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/07/2019 67,283,031
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 05/07/2019

67,274,450

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%