Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/07/2019 60,359,922
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 07 tính đến ngày 04/07/2019

67,272,304

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%