Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/04/2019 50,193,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 16/04/2019

51,878,875

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%