Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/04/2019 49,944,790
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 16/04/2019

51,410,536

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%