Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/04/2019 47,194,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 15/04/2019

51,991,267

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%