Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/04/2019 46,722,631
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 14/04/2019

51,878,135

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%