Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/04/2019 47,519,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 14/04/2019

52,333,929

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%