Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/04/2019 52,800,155
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 13/04/2019

52,274,714

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%