Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/04/2019 57,226,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 12/04/2019

52,694,167

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%