Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/04/2019 58,588,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 11/04/2019

52,282,182

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%