Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/04/2019 57,714,741
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 10/04/2019

51,077,377

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 107%