Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/04/2019 56,888,479
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 09/04/2019

50,339,893

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%