Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/04/2019 53,678,214
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 08/04/2019

49,521,319

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 104%