Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/04/2019 54,028,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 08/04/2019

50,140,875

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%