Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/04/2019 46,355,837
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 07/04/2019

48,927,477

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%