Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/04/2019 47,998,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 07/04/2019

49,585,571

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 104%