Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/04/2019 47,969,528
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 4 tính đến ngày 06/04/2019

49,356,084

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%