Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/04/2019 49,170,345
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 04 tính đến ngày 02/04/2019

49,229,861

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%