Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/03/2019 48,298,615
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 26/03/2019

47,472,207

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 115%