Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/03/2019 46,402,072
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 25/03/2019

47,439,151

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 115%