Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/03/2019 47,187,993
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 18/03/2019

47,008,392

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 114%