Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/03/2019 44,888,707
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 16/03/2019

47,301,724

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 115%