Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/03/2019 47,608,491
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 15/03/2019

47,462,592

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 115%