Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/03/2019 47,842,867
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 04/03/2019

46,902,395

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 114%