Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/03/2019 47,075,607
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 03 tính đến ngày 02/03/2019

47,822,961

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 116%