Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/02/2019 48,533,167
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 28/02/2019

41,255,237

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 86%