Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/02/2019 46,182,635
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 25/02/2019

40,431,535

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 84%