Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/02/2019 44,140,498
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 23/02/2019

40,140,024

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 84%