Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/02/2019 42,104,788
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 17/02/2019

37,410,953

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 78%