Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/02/2019 40,812,509
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 11/02/2019

33,554,297

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 70%