Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/02/2019 30,930,206
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 08/02/2019

32,376,319

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 67%