Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/02/2019 32,012,300
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 03/02/2019

35,460,213

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 74%