Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/01/2019 45,571,268
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 30/01/2019

48,170,892

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%