Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/01/2019 46,711,728
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 28/01/2019

48,322,313

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%