Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/01/2019 49,519,820
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 24/01/2019

48,644,117

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%