Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/01/2019 49,725,107
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 23/01/2019

48,606,043

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%