Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/01/2019 45,098,786
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 20/01/2019

48,450,880

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%