Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/01/2019 50,000,152
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 16/01/2019

48,448,539

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 103%