Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/12/2018 43,353,843
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 16/12/2018

47,709,767

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%