Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/12/2018 49,416,383
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 14/12/2018

48,115,219

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%