Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/12/2018 47,311,354
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 11/12/2018

47,705,261

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%