Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/12/2018 51,653,439
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 04/12/2018

48,057,067

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%