Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/12/2018 50,119,199
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 03/12/2018

46,858,276

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%